מועצה מקומית בית אל
 

 

דף מידע לתושב

מצ"ב בקובץ המצורף למטה הפלייר שחולק בתיבות הדוארקבצים מצורפים
קובץ1: דף מידע לתושב 2016
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il