מועצה מקומית בית אל
 

 

חוק חופש המידע

מהו חוק חופש המידע?
חוק חופש המידע, שנכנס לתוקפו במאי 1998 – התשנ"ח קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע ללא צורך לנמק והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק.

למידע נוסף על חוק חופש המידע לחצו כאן.

ד"וח כספי וד"וח ביקורת

ממונה על חוק חופש המידע:
האחראית על העמדת מידע לרשות הציבור
אזרח המבקש לקבל מידע הממועצה המקומית בית אל עפ"י חוק חופש המידע, עליו לפנות בכתב אל:

תשלום אגרות:
לכל פנייה לקבלת מידע יש לצרף קבלה המעידה על תשלום אגרה לזכות חשבון המועצה. פרוט באשר לאגרות מופיע בטופס הבקשה / בתקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999.

זמן הענות:
עפ"י הוראות החוק, סעיף 7(ב)' נשיב לפונה לקבלת המידע תוך 30 יום מתשלום אגרת הבקשה. במקרים מיוחדים כאשר הבקשה מורכבת ומצריכה התערבות גורמים נוספים מתן המענה ידחה לתקופה נוספת של 30 ימים. (סעיף 7(ג)' לחוק) במידה וקם הצורך בהארכה , תישלח הודעה לפונה, המנמקת את הצורך בהארכה.

הגשת ערעור:
אם הוחלט לדחות את הבקשה, באופן חלקי או מלא, תשלח הודעה מנומקת בכתב, ובאפשרות הפונה להגיש עתירה מנהלית על ההחלטה, תוך 45 יום מקבלת ההודעה.

ממונה על חוק חופש המידע:

רותם יפה

02-9700543

פקס: 1532-9700543

מייל:mazrechesh@bet-el.muni.il

 

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il