מועצה מקומית בית אל
 

 

פרוטוקול תקציב 2017

ראה קובץ מצורף למטהקבצים מצורפים
קובץ1: פרוטוקול תקציב 2017
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il