מועצה מקומית בית אל
 

 

צו ארנונה 2018

ראה קבצים מצורפים מטה

יש להדגיש שהשינויים שהוכנסו השנה בצוו יהיו בתוקף רק לאחר אישורים של שר הפנים ושר האוצר.

 קבצים מצורפים
קובץ1: דברי הסבר לארנונה
קובץ2: צו ארנונה 2018
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il