מועצה מקומית בית אל
 

 

פרוטוקול 10.2017

ראה קובץ מצורף מטהקבצים מצורפים
קובץ1: פרוטוקול 10.2017
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il