מועצה מקומית בית אל
 

 

פרוטוקול 2.2018

ראה קובץ מצורף למטהקבצים מצורפים
קובץ1:
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il