מועצה מקומית בית אל
 

 

הודעה בדבר הגשת מועמדות לראשות המועצה ולמליאת המועצה

לכבוד

תושבי הרשות המקומית בית אל

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות

שם הרשות המקומית: בית אל

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו בכ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018), מספר חברי המועצה העומדים לבחירה הוא 9.

 

ב. המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

  • יום רביעי, י"ז בתשרי תשע"ט (26 בספטמבר 2018), בשעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;
  • יום חמישי, י"ח תשרי תשע"ט (27 בספטמבר 2018), בשעות 15:00 אחה"צ עד 21:00 בערב.

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה המקומית בכתובת רחוב תורה ועבודה 8 בית אל.

ג. חוברות הגשת מועמדות

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבע בתקנות.

 חוברות אלה ניתן להשיג החל מיום א' 2.9.18 כ"ב באלול, במשרדי המועצה בכתובת: רחוב תורה ועבודה 8, מגב' אילנה שלו, טלפון 02-9700506. החלוקה תתבצע במסגרת זמני פעילות המועצה. איסוף מחוץ לשעות פעילות המועצה יש לתאם עם גב' אילנה שלו בטלפון 054-3455591.

הוראות בנוגע להגשת הצעות מועמד ורשימות המועמדים מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריך: 17.9.18 ח' בתשרי תשע"ח שעה 17:00-18:00 במשרדי המועצה ברחוב תורה ועבודה 8 בית אל.

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת

 

ד. הזכות להיבחר

סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן- חוק הבחירות) וסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

 

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה בבית אל הוא 9, כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות מ 3 מועמדים ולא יותר מ 18 מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים למועצה המקומית הוא 3,520 איש, מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ- 71 איש בהתאם לאמור בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ 106 איש בהתאם ל סעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.

 

ו. עירבון

גובה העירבון יהיה 4,000 ₪.

העירבון נדרש ממועמדים מטעם קבוצת בוחרים (קרי מועמד חדש לרשות המועצה או רשימת מועמדים חדשה למועצה) ונדרש גם לרשימת מועמדים למועצה וגם לראש הרשות.

 

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.18

רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה למנהל הבחירות.

 

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות

מנהל הבחירות יקבל אישית את ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, ביום 21 באוקטובר 2018 בין השעות 16:00 עד 18:00 במשרדי המועצה בכתובת רחוב תורה ועבודה 8 בית אל.

 

תאריך 23.8.18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      גלי דוידסון

                                                                      מנהלת הבחירות בבית אל

 מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il