מועצה מקומית בית אל
 

 

הגשת מועמדות

שלום לכולם

ראו החלטה של כב' השופט מלצר, לפיה איסור התעמולה הקבוע בסעיף 75 לחוק הבחירות חל גם על רשות מקומית אחרת בה העובד לא מועסק  - אלא אם יצא לחופשה ללא תשלום מעת שהחל ליטול חלק בתעמולת בחירות או במועד שהגיש את מועמדותו - לפי המוקדם מביניהם.
על פי ההחלטה, כב' השופט מלצר הורה כי תינתן לעובדי הרשויות המקומיות כאמור בסעיף 75 לחוק האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום עד למועד האחרון להגשת רשימות המועמדים.
בסיום ההחלטה נקבע כי "עותק מהחלטה זו יופץ על ידי משרד הפנים לכל הגורמים הרבלנטיים ויונח בפני מנהלי הבחירות, כדי שהמועמדים בכוח, שלא פעלו מלכתחילה על פי הנחיית משרד הפנים, ישקלו עתה את צעדיהם".

 

חג שמחקבצים מצורפים
קובץ1: פסק דין


מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il