מועצה מקומית בית אל
 

 

נציב תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור הוא עצמאי ובלתי תלוי ואחראי בפני מועצת הרשות בלבד. כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם.

מבקרת המועצה והממונה על פניות הציבור: הילה כהן

טלפון: 02-9700553

באין מענה טלפוני ניתן לפנות באמצעות המייל:

תיבת מייל: hilac@bet-el.muni.il


לפירוט תפקידיו של הממונה על פניות הציבור
לחץ כאן

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il